1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
  2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
  3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
  4. Promoure l’educació intercultural i l’ús social de la llengua com a element de cohesió social.
  5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.